Felak – Nas Suresi Arapça ve Türkçe Yazılışı Ve Meali

Felak suresi Medine  döneminde inmiş olup 5 ayettir. Bu surede geçen Felak kelime olarak sabah aydınlığı anlamına gelmektedir.

Felak suresi kurandaki sıralamada 113. inzal (iniş) sırasına göre 21. suredir.  Mekke’de inzal olmuştur. Surede bazı kötülüklerden dolayı Allah’a sığınılması gerektiği anlatılmaktadır. Hz. Peygamber Efendimiz(sav)’e Yahudiler tarafından büyü yapılmış, büyünün bozulmasından sonra felak ve nas sureleri birlikte nazil olmuştur.

Felak Suresi Arapça Okunuşu

Felak suresi ayetleri
Felak suresi

 Felak Suresi Okunuşu

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felak Suresi Türkçe Meali

Meali: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki: ben (karanlığı yarıp)  sabahı ortaya çıkaran Rabbine sığınırım, Yarattığı şeylerin şerrinden(fenalığından), karanlığı çöktüğü zaman (kap kara) gecenin şerrinden, Düğümlere üfleyenlerin (büyücülerin) şerrinden, Ve hased ettiği zaman (kıskancın) hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

Felak Suresi Faziletleri

Sahabelerden olan Ukbe b. Âmir Peygamber Efendimiz (s.a.v) ’e şöyle rivayet ediyor. “Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş âyetler inzal oldu. (indirildi). Bu ayetler Gul eûzü birabbi’lfelak ve Gul euzü birabbi’nnâs dır.”  (Müslim

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Felak ve Nas surelerinin aynı zamanda (en güzel sığınma) duaları olduğunu beyan etmiş ve çokça okunmasını tavsiye etmiştir. [Darimi Fezâilü’l-Kur’an-25)

Farz namazdan sonra Felak suresini 3 kere okuyan kimse semavi belalardan ve arzi (dünyevi) kazalardan muhafaza olunur.

Bu sureyi devam okumak, hasetçilerin hasedine mani olur ve Allah’u Teâla İnsanların hasedinden, her türlü şer ve kötülüklerden korur.

Bir kişi sabah ve akşam üçer kez İhlas , Felak ve Nas Surelerini okusa, Allah (c.c.) o kişiyi cinni ve insan şerlerinden muhafaza eder. Bununla beraber bela ve musibetlere karşı da hıfz (koruma) altına alır.

Uymak için yatağa girerken okuyan birisi cin ve şeytanların şerrinden muhafaza olunur ve vesvesesiz, korkusuz bir şekilde uyur.

Yapılan sihir ve büyüyü tesirsiz bir hale getirmek ve şeytandan hıfz ( korunmak) için Felak ve Nas sureleri Kırkbir er kez okunmalıdır.

Felak ve nas sureleri mutlaka ezberlenmesi gereken surelerin başında gelmektedir. Zira kim bela, musibet ve şer işlerden muhafaza olunmak isterse yapacağı şey bu iki sureyi ezberlemektir.

Hem ezber yapmak hafızayı güçlendirir. Hele ki böyle Allah kelamı olan mübarek kelimeleri ezberlemek hem maddi hem manevi olarak bize çok şeyler katacaktır. Vesselam…

Nas Suresi Medine döneminde inmiş olup 6 ayettir. Nas, kelime olarak insanlar anlamına gelmektedir. Nas Kurandaki sıralamada 114. Sure olup son suredir. İnzal (iniş) sırasına göre 21. suredir. Surede sinsice insanları kötülüğe sevk eden cinlerin ve insanların şerrinden Allah’a sığınılması anlatılmaktadır. Nas suresi ismi ilk ayetinde geçen ve insanlar manasına gelen nas kelimesinden almaktadır. Bununla beraber “Kuleûzû birabbi’n-nâs” ve Felak Suresi’yle beraber “Muavvizeteyn, Mukaşkışeteyn” isimleriyle de bilinmektedir.

Nas Suresi

Bu Sure, insanların kalplerinde vesveseye neden olan cinlerin ve şeytanların şerrinden Allah’a sığınılmasını öğreten güçlü bir dua olarak önemini korumaktadır. Her bir harfiyle, müminlere karanlık gecelerde rehberlik eden bu sure, Felak Suresi ile birlikte okunduğunda, Allah’a olan güçlü bağlılığımızı ve O’nun kudretine olan güvenimizi pekiştirir. Bu muazzam sure, Peygamber Efendimiz tarafından sıkça tavsiye edilmiş ve okunmuş, onun rehberliğinde Rabbimize sığınmanın önemini vurgulamıştır. İmanın kalkanı olarak bilinen Bu sure, her daim kalplerimizi kötülüklerden koruyan, huzur ve güven içinde yaşamamıza vesile olan kutsal bir armağandır.”

Nas Suresi Arapça

nas suresi arapça
nas suresi arapça

Nas Suresi Türkçe okunuşu ve Meali

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e’ûżu birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsil ḣannâs. Elleżî yuvesvisu fî sudûrinnâs. Minelcinneti vennâs.

Meali : Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. De ki: Nas’ın (insanların) Rabbine sığınırım. İnsanların malikine(hükümdarına), İnsanların (hakiki) ilahına; İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir. Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)

Nas Suresi Anlamı

Felak Suresinin devamı olarak inzal olan (indirilen) Bu Sure, insanların kalplerine vesvese neren (sokan) cin ve şeytanın şerlerinden kötülüklerinden Allah’a sığınmak için okunan muazzam bir (duadır) ayettir.  Nas ve Felak surelerini ikisine birlikte okunur ve şerlerden kötülüklerden Allah’a sığınmayı öğütler. Bu sureler ile gördüğümüz veya görmediğimiz her türlü kötülük ve beladan sadece, Allah’ın sonsuz kudretiyle ve rahmetiyle kurtulmanın mümkün olabileceği bildirilmektedir.

Bu sure Mekkeli müşriklerin, İslam’ın yok etmek için, var güçleriyle Resulullah (s.a.s)’in başına üşüştükleri bir vakitte nazil oldu. Müşrikler haince yöntemler yanında, sihir yoluna da başvurmaktan geri kalmıyorlardı. Allah Teâlâ, Resulünü ve iman eden bütün insanları bu tür kötü insanların ve onların yardımcıları olan şeytanların vereceği zararlardan muhafaza için bu iki sureyi göndermiştir. Felak suresinde büyü ve hasetten meydana gelebilecek şerlerden dolayı bir sığınmadan bahsedilirken, Nas suresinde ise, insanların kalplerine vesvese verenlerin şerrinden (kötülüklerinden) muhafaza olunmak söz konusudur.

Nas suresinin ilk 3 ayetinde, Allah’ın kendisine sığınılması emredilirken, Rablık, Hükümdarlık ve İlahlık sıfatları anlatılmaktadır. Arkasından sığınılması gereken şer olanlar anlatılır. İnsanları yoldan çıkarmak, başlarına kötü şeyler getirmek isteyenler görünmez varlıklar (cinlerden) olabildikleri gibi, insanların arasında dolaşan şeytanlaşmış kişilerde olabileceği bildirilir.

Nas Suresinin Fazileti

Ukbe bin Amir (r.a.) anlatıyor ki bir vakitte Peygamber efendimizle (s.a.v) yolculuk yaparken şiddetli bir fırtınaya yakalandık. Hz. Peygamber bana Felâk ve Nas surelerini oku dedi. Sonra Ey Ukbe bu iki sure ile Allah’a sığın, çünkü hiçbir kul Allah’a bunlardan daha faziletli bir şey ile sığınamaz! Hadis-i şeriflerde denildi ki İhlas, Nas ve Felak suresini sabah akşam üç kez oku! Bunlar sana yeterlidir.(kâfidir.)

Hz. Ayşe validemiz bu surelerle ilgili diyor ki Hz. Peygamber (s.a.v) uyacağı vakit, İhlas, Nas ve Felak suresini okur sonra ellerine üfler ve elleri ile vücudunu sıvazlardı. Denilmiş ki Nas suresini sürekli okumayı alışkanlık haline getiren birisi, daima sıhhat ve afiyette olur. Nazara karşı okunursa, şifa bulur.

Artık son nefesini vermekte olan birisi için bu sure okunursa, ruhu bedeninden rahatça çıkar. Uymak için yatağa girerken okuyan kimse cin ve şeytan şerrinden emin olur. Vesvesesiz, korkusuz rahat bir uyku ile uyur. Bizler düşen özellikle Nas suresi ile beraber Kuranın son on suresini ezberlemek. Zira her birinin çokça fazileti ve güzellikleri var.

“Felak – Nas Suresi Arapça ve Türkçe Yazılışı Ve Meali” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

1melek.com