İftira İle İlgili Ayetler ve Rivayetler

İftira ile ilgili ayetler ve hadisler konusunu işleyeceğiz inşallah. İftira sözlükte yalan söylemek, uydurmak ve asılsız olarak bazı isnatlarda bulunmak anlamına gelmektedir.

İftira ile ilgili genel olarak baktığımızda; o kadar çirkin ve aşağılık bir fiil ki toplum hayatını dinamitler, dostlukları ve arkadaşlıkları bitirir, aile kurmaya engel olur, kurulan aileleri yıkar, aile facialarına yol açar, insanların işlerini, itibarlarını, istikballerini yıkar, hayatların kararmasına yol açar bir kötü bir ahlaktır.

İftira ile insanlar arasındaki sevgi ve saygı azalırken, kin ve nefret duygusu artar, kişisel ve toplumsal problemler ortaya çıkar.

İftira için bir tanımlama yapsak bireysel ve toplumsal bir hastalıktır dersek yalan olmaz. Nitekim geçmiş toplumlara baktığımızda pek çok peygambere ve salih insanlara çeşitli iftiralar atılmış ve bu insanlar pek çok sıkıntıya maruz kalmışlardır.

İftira ile ilgili örneğin Hz. Yusuf kendisine yapılan gayri meşru teklifi kabul etmediği için iftiraya uğramış ve sonucunda zindana atılmıştır. (Yûsuf Suresi 23-35) Hz. Musa’ya, Hz. Meryem’e ve Hz. Ayşe validemize daha pek çok kimselere iftiralar atılmıştır.

İftira İle İlgili Ayetler

Kuranı kerim

Nisa suresi 112. ayette “Kim bir hata (kusur) yapar veya kasıtlı (bilerek) günah işler ve onu bir suçsuz (masum) birinin üzerine atarsa büyük bir bühtan (iftira) ve apaçık bir günah işlemiş olur”

Ahzab suresi 58. ayette “Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, yapmadıkları bir şeyden (işten) dolayı eziyet edenler (iftira atanlar) şüphesiz apaçık (iğrenç) bir günah yüklenmiş olurlar.”

Nur suresi 19. ayette “İnananlar arasında çirkin (kötü) şeylerin yayılmasını hoşlanan (isteyen)  kimseler için dünyada da ahirette de çetin (yakıcı) bir ceza vardır. Ve Allah bilir, siz ise bilmezsiniz.”  buyrulmak suretiyle iftiranın ne kadar büyük bir günah olduğu ortaya konulmuş ve bu günahı işleyenler için ahirette büyük bir azap olacağı bildirilmiştir.”

Nur suresi 4 . Ayette “Namuslu (hür) kadınlara zina isnadında bulunup (iftira atıp) sonra (bunu ispat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa (değnek) vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman (asla) kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkar (fasıktırlar)”

Nur suresi 23. Ayette “Namuslu, hiç bir şeyden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar (iftira atanlar) dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve onlar için (pek büyük bir) azap vardır.”

Amener ResulüNur suresi 12. Ayet “Bu iftirayı işittiğiniz zaman, mümin erkek ve kadınlar, kendi (din kardeş)leri hakkında iyi zan besleyip de, “Bu apaçık bir iftiradan başka bir şey değildir” deselerdi ya!

Nur suresi 14. Ayet  “Eğer dünya ve ahirette Allah’ın lütfü ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı, bu iftiradan dolayı size kesinlik büyük bir azap dokunurdu!”

Nur suresi 15. Ayet  “Hani o iftirayı dilden dile dolayıp,(hakkında) hiçbir bilginiz olmayan sözleri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir şey sanıyordunuz. Oysa ki bu, Allah katında büyük bir günahtır.”

İftira ile ilgili Hadisler

Hz. Peygamber (s.a.v.)  iftira konusunda da herkesi uyarmış, iftira etmenin insanın ebedi hayatını karartacak, iflasa götürecek olan kul hakları arasında yer aldığını söylemiştir. (Müslim)

Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Zandan (şüphe, kuruntu) sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır” buyurmasıyla bizleri suizan ve iftiraya karşı uyarmıştır.

Birisi bir mümin için hakikatte olmayan bir şey söylerse, iftiraya uğrayan kimse, onu afv edene kadar, Allah onu Cehenneme sokar. (Ebu Davud)

Bir müminde her haslet (huy) bulunabilir. Ancak hıyanet ve yalan olamaz.(İbni Ebi Şeybe)

Nebi (s.a.v.) bir gün “İnsanı helake (yok olmak, ölmek) götüren 7 şeyden sakınınız!” dedi. Sahabeler “Ey Allah’ın Rasulü, nedir onlar ?” diye sual ettiler. O (s.a.v.)  şöyle cevap verdi:

Yüce Allah’a şirk (ortak) koşmaktır, büyü  ve sihir yapmaktır, dinen öldürülmesi haram olan bir insanı öldürmektir, Riba (faiz) yemektir, yetim malını yemektir, Harp esnasında cihattan kaçmaktır,  iffetli Müslüman kadınlara zina iftirasında bulunmaktır. (Buhari)

Evet iftira ile ilgili çok ayet ve hadisler var şimdilik bu kadar ile iktifa ediyoruz. Kötü ve çirkin bir haslet olan iftiradan Allah hepimizi muhafaza buyursun. İftiraya uğrayanlara yardım etsin. Allah’a emanet olun. Selam ve dua ile..

Yorum yapın

1melek.com